JEDNORAZOWE ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Podstawa prawna: art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz.U. 2002 r., Nr 167, poz. 1372)

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
  2. Załączniki:
  • zgoda organizatora imprezy (na wniosku)

II. OPŁATY:

Opłata za wydanie jednorazowego zezwolenia wynosi 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń.

Opłata roczna wynosi:

  • 525 zł – na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa
  • 525 zł - na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających od 4,5% do 18%  alkoholu (z wyjątkiem piwa)
  • 2100 zł – na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających pow. 18% alkoholu

III. TERMIN ODPOWIEDZI:

Do  30 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Referat Oświaty i Spraw Społecznych: Wojciech Walkowiak, pok.8 tel. 65 547-83-32

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie od decyzji Wójta Gminy Pakosław wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Sekretariacie Urzędu). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

VI. UWAGI:

Jednorazowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych podczas organizowanych imprez mogą być wydawane przedsiębiorcom posiadającym stałe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych.

Zezwolenia wydawane są na okres do 2 dni.

Odbiór zezwolenia osobiście lub przez pełnomocnika za okazaniem dowodu osobistego.

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.