DECYZJA ZMIENIAJĄCA DANE OSOBOWE W ZEZWOLENIU NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Podstawa prawna: art. 104 i 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r), art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U.  z 1982 r. , Nr 35, poz. 230 z późniejszymi zmianami),

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wniosek w sprawie zmiany zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

2. Do wglądu:

  • dowód osobisty

II. OPŁATY:

Opłata skarbowa:

  • za wydanie decyzji - 10,00 zł

III. TERMIN ODPOWIEDZI:

Do 30 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA :

Referat Oświaty i Spraw Społecznych: Wojciech Walkowiak, pok.8, tel. 65 547-83-32

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie, za pośrednictwem Wójta Gminy Pakosław (odwołanie składa się w Sekretariacie Urzędu). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

VI. UWAGI:

Zmiany w wydanym zezwoleniu mogą dotyczyć zmiany nazwy przedsiębiorcy, nazwiska lub godzin sprzedaży napojów alkoholowych.

Odbiór decyzji osobiście lub przez pełnomocnika za okazaniem dowodu osobistego.

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.