Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław nr 92/2019 z dnia 5 grudnia

w sprawie: zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2019 rok