Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław nr 89/2019 z dnia 20 listopada 2019

w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2019 rok