Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław nr 1/2020 z dnia 14 stycznia 2020

w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2020 rok