Wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Udostępnienie informacji

Zgodnie z ustawą z dnia 06.09.2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014r., poz.782 z późn. zm.), informacja publiczna która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej udostępniana jest na wniosek zainteresowanego. Udostępnianie informacji na wniosek następuje niezwłocznie jednakże nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie 14 dni, Urząd Gminy Pakosław informuje o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniona w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Urząd Gminy Pakosław umożliwia skopiowanie, wydrukowanie, przesłanie lub przeniesienie informacji na powszechnie używany nośnik. eżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek podmiot obowiązany do udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia (wydruk, kserokopia, skopiowanie na dyskietkę itp.) zastosowanie ma zarzą-dzenie Wójta Gminy Pakosław Nr 34.2014 z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia ceny arkusza wydruku aktu normatywnego lub innego aktu prawnego udostępnionego w Urzędzie Gminy Pakosław, w którym została ustalona odpłatność za udostepnienie informacji publicznej formie wydruku, kserokopii lub na nośniku elektronicznym, w następującej wysokości:

  1. 0,15 zł za jedną wykonaną jednostronnie kopię lub wydruk czarno-biały w formacie A-4,
  2. 0,25 zł za jedną wykonaną dwustronnie kopię lub wydruk czarno-biały w formacie A-4,
  3. 0,30 zł za jedną wykonaną jednostronną kopię lub wydruk czarno-biały w formacie A-3,
  4. 0,50 zł za jedną wykonaną dwustronnie kopię lub wydruk czarno-biały w formacie A3.

W przypadku, gdy informacja publiczna udostępniana jest na elektronicznym nośniku  (płyta CD/DVD), stanowiąca własność  Urzędu Gminy, odpłatność wynosi:

  1. Na płycie CD wraz z papierową kopertą    – 1,60 zł.,
  2. Na płycie DVD wraz z papierową kopertą – 1,90 zł.
Załączniki: