Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej

Ponowne wykorzystanie informacji publicznej

Urząd Gminy Pakosław obowiązany jest do udostępniania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania na zasadach i w trybie określonym w ustawie z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2014r., poz.782 z późn. zm.).

Wnioskujący podmiot  zobowiązany jest do przestrzegania następujących warunków:

  1. poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i czasie pozyskania informacji publicznej z Urzędu Gminy Pakosław,
  2. obowiązku dalszego udostępniania innym użytkownikom informacji w pierwotnej pozyskanej formie,
  3. obowiązku informowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystanej.

Urząd Gminy Pakosław, jako podmiot zobowiązany do przekazania informacji nie ponosi odpowiedzialności za przetworzoną informację ponownie wykorzystaną.

Urząd Gminy może nałożyć opłatę za udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania jeżeli przygotowanie informacji w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.

Urząd Gminy Pakosław może odmówić udostępnienia informacji w trybie określonym ustawą. Odmowa następuje w drodze decyzji administracyjnej. Wnioskodawcy przysługuje odwołanie od wydanej decyzji w terminie 14 dni.

Wzór wniosku o ponowne wykorzystanie informacji publicznej zawarty jest w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 17 stycznia 2012r. w sprawie wzoru wniosku o ponowne wykorzystanie informacji publicznej (Dz.U. z 2012r., poz. 94).

Załączniki: