Dowożenie i odwożenie dzieci do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum, w gminie Pakosław, w roku szkolnym 2017 / 2018

Ogłoszenie nr 559569-N-2017 z dnia 2017-07-27 r.

Gmina Pakosław: Dowożenie i odwożenie dzieci do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum, w gminie Pakosław, w roku szkolnym 2017 / 2018

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie nie dotyczy zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień podobnych (art. 67, ust. 1, pkt 6 ustawy).

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień dodatkowych (art. 67, ust. 1 pkt 7 ustawy).

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie

Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający Nie Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania Nie Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających Nie Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej Nie W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pakosław, krajowy numer identyfikacyjny 41105075800000, ul. ul. Kolejowa 2 , 63920 Pakosław, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 0-65 54 78 332, , e-mail rolnictwo@pakoslaw.pl, , faks 0-65 54 78 332. Adres strony internetowej (URL): www.pakoslaw.pl Adres profilu nabywcy: Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA: Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) Tak www.bip.pakoslaw.pl Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia Tak www.bip.pakoslaw.pl Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem Nie Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: Elektronicznie Nie adres Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie Inny sposób: Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak Inny sposób: 3. Ofertę należy złożyć (za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub przez posłańca) z zachowaniem formy pisemnej, pod rygorem nieważności, w języku polskim, pismem czytelnym oraz podpisaną własnoręcznie przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, w zamkniętej kopercie. Za termin złożenia oferty we wskazanym miejscu uznaje się datę i godzinę potwierdzenia przez pracownika sekretariatu odbioru przesyłki. Adres: Urząd Gminy Pakosław, ul. Kolejowa 2, 63-920 Pakosław, pok. Nr 5/6 - sekretariat. Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne Nie Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowożenie i odwożenie dzieci do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum, w gminie Pakosław, w roku szkolnym 2017 / 2018 Numer referencyjny: RGRB.271.7.2017 Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych Zamówienie podzielone jest na części: Nie Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest: Dowóz i odwóz dzieci przedszkolnych, dzieci szkół podstawowych oraz gimnazjum na terenie gminy Pakosław, przez cały rok szkolny 2017/2018 od poniedziałku do piątku z wyłączeniem wakacji letnich, ferii zimowych, dni świątecznych i innych dni dodatkowo wolnych od nauki szkolnej wraz z opieką podczas przewozu. 2. Do wykonania zamówienia oferent musi dysponować, co najmniej trzema autobusami do przewozu osób, odpowiednio przygotowanymi pod względem stanu technicznego, które będzie wykorzystywać przy realizacji zamówienia. 3. W każdym autobusie musi znajdować się opiekun. Funkcji opiekuna nie może pełnić kierowca autobusu. Opiekunem może być tylko osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Opiekunowie przed przystąpieniem do wykonywania swoich obowiązków winni zostać przeszkoleni przez Wykonawcę z zakresu przepisów prawa ruchu drogowego. 4. Wykonawca zapewnia opiekunów w takiej liczbie, aby na jeden autobus przypadał, co najmniej jeden opiekun. 5. Zakres usługi stanowiącej przedmiot zamówienia zawiera: a) Dowóz dzieci z obwodu SP Pakosław, Przedszkola w Pakosławiu oraz części obwodu Gimnazjum Gminnego – łącznie 53 dzieci: - przywóz w następujące dni: - poniedziałek – 7:35 (21 dzieci) oraz 8:30 (32 dzieci) - wtorek – 7:35 (21 dzieci) oraz 8:30 (32 dzieci) - środa – 7:35 (21 dzieci) oraz 8:30 (32 dzieci) - czwartek – 7:35 (21 dzieci) oraz 8:30 (32 dzieci) - piątek – 7:35 (21 dzieci) oraz 8:30 (32 dzieci) - odwóz w następujące dni: - poniedziałek – 13:20 (31 dzieci) oraz 14:15 (22 dzieci) - wtorek – 13:20 (31 dzieci) oraz 14:15 (22 dzieci) - środa – 13:20 (31 dzieci) oraz 15:55 (22 dzieci) - czwartek – 13:20 (31 dzieci) oraz 14:15 (22 dzieci) - piątek – 13:20 (31 dzieci) oraz 14:15 (22 dzieci) Obwód obejmuje miejscowości Góreczki Wielkie, Ostrobudki. Ilość dzieci z poszczególnych miejscowości do przewiezienia: Góreczki Wielkie – 35, Ostrobudki – 18, w tym łącznie 15 dzieci przedszkolnych. b) Dowóz dzieci z obwodu SP Chojno i Przedszkola w Chojnie – 56 dzieci: - przywóz na godz. 8:05 (51 dzieci – trasa 1) + 8:20 (5 dzieci – trasa 2) - odwóz w następujące dni: - poniedziałek – 14:45 (51 dzieci – trasa 1) + (5 dzieci – trasa 2) - wtorek – 12:55 (24 dzieci – trasa 1) + (5 dzieci – trasa 2) oraz 15:35 (27 dzieci – trasa 1) - środa – 14:45 (51 dzieci – trasa 1) + (5 dzieci – trasa 2) - czwartek – 12:55 (24 dzieci – trasa 1) + (5 dzieci – trasa 2) oraz 14:45 (27 dzieci – trasa 1) - piątek – 14:45 (51 dzieci – trasa 1) + (5 dzieci – trasa 2) Obwód obejmuje miejscowości: Podborowo, Chojno, Golejewko, Golejewo, Sworowo, Kubeczki, Dębionka, Niedźwiadki. Ilość dzieci z poszczególnych miejscowości do przewiezienia: Sworowo – 33, Kubeczki – 6, Dębionka – 3, Niedźwiadki – 9, Podborowo – 5, w tym łącznie 10 dzieci przedszkolnych. c) Dowóz dzieci z obwodu SP Sowy i oddziału Przedszkola w Pakosławiu, filia w Sowach – 94 dzieci: - przywóz na godz. 8:00, - odwóz o godz. 13:45. Obwód obejmuje miejscowości: Sowy, Osiek, Zaorle, Pomocno, Białykał. Ilość dzieci z poszczególnych miejscowości do przewiezienia: Osiek – 50, Białykał – 18, Pomocno – 14, Zaorle – 12, w tym 20 dzieci przedszkolnych. d) Dowóz dzieci z obwodu Gimnazjum – 122 dzieci: - przywóz na godz. 7:35, - odwóz w pn., wt., czw. i pt. o godz. 14:15, - odwóz w śr. o godz. 15:55, - dodatkowy odwóz uczniów klasy sportowej np. w pn. i pt. o godz. 15:55. Obwód obejmuje miejscowości: Pakosław, Góreczki Wielkie, Ostrobudki, Chojno, Golejewko, Golejewo, Podborowo, Sworowo, Sowy, Białykał, Pomocno, Zaorle, Osiek, Kubeczki, Dębionka, Niedźwiadki. Ilość dzieci z poszczególnych miejscowości do przewiezienia: Chojno – 27, Sowy – 21, Osiek – 26, Golejewko – 4, Sworowo – 9, Pomocno – 3, Zaorle – 12, Białykał – 11, Kubeczki – 3, Dębionka – 3, Niedźwiadki – 1, Podborowo – 2. W ramach niniejszego dowozu i odwozu wykonawca ma obowiązek uwzględnić bezpieczny nawrót autobusu wiozącego dzieci do Podborowa, w miejscowości Słupia Kapitulna na przystanku PKS. Rozwiązanie to jest podyktowane troską o zdrowie i bezpieczeństwo uczniów dowożonych i odwożonych do szkoły. 6. Wskazane liczby dzieci mogą od dnia 1 września 2017 roku ulec niewielkim zmianom. 7. Podane powyżej godziny przywozu i odwozu nie są godzinami rozpoczęcia i zakończenia lekcji w danej szkole. Na daną godzinę należy dowieźć dzieci lub rozpocząć odwóz ze wskazanej szkoły. Lekcje rozpoczynają się ok. 10 minut po dowiezieniu dzieci na miejsce, zaś kończą się ok. 10 minut przed rozpoczęciem odwozu. 8. Ilość uczniów odwożonych jest taka sama jak liczba uczniów przywożonych. 9. Okres realizacji zadania – od 4 września 2017r. do 22 czerwca 2018 r. 10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 11. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 12. Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek pełnienia funkcji koordynatora w stosunku do kierowców i opiekunów. 13. Przedmiot zamówienia nie obejmuje swoim zakresem ilości kilometrów przejechanych z miejsca postoju do początku trasy (miejsca w którym rozpoczyna się dowóz) oraz od miejsca w którym kończy się dowóz do miejsca postoju autobusów. 14. W przypadku awarii środka transportu (z jakichkolwiek przyczyn) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić zastępczy środek transportu w czasie nie dłuższym niż zadeklarowany w ofercie. 15. Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w zakresie ilości uczniów, tras przejazdów oraz godzin dowozu i odwozu. 16. Zamawiający musi być informowany o konieczności wykonania dodatkowych usług przewozowych. 17. Płatność będzie się odbywała fakturami, wystawionymi za okresy miesięczne i dotyczącymi usług wykonanych w tym okresie. Wykonawca wystawi faktury odrębnie na każdy obwód szkolny, wskazując jako płatnika daną szkołę. Szkoła ma obowiązek zapłaty faktur w terminie dni 14 licząc od daty ich doręczenia wraz z dokumentami rozliczeniowymi. 18. Wykonawca usługi zobowiązany jest do zawarcia umowy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej oraz następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy, tj. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków dla każdego z autobusów wykorzystywanych przy wykonywaniu usługi dowozów szkolnych. 19. Stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących wskazane niżej czynności w zakresie realizacji zamówienia, polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks Pracy (Dz.U. z 2016r., poz. 1666 ze zm.): czynności kierowania pojazdami (kierowcy). 1) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane wyżej czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania w/w wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania w/w wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia; 2) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazany poniżej dowód w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane wyżej czynności w trakcie realizacji zamówienia, w formie oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy; 3) Z tytułu niespełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane wyżej czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w projekcie umowy. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, żądanych dowodów w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących w/w czynności; 4) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy lub wezwać Wykonawcę do przedłożenia: a) poświadczonej „za zgodność z oryginałem” odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopii umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy w/w oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, b) zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy, c) poświadczoną „za zgodność oryginałem” odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.

II.5) Główny kod CPV: 60100000-9 Dodatkowe kody CPV:

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: Waluta: (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 1) Planuje się realizowanie zajęć pozalekcyjnych wynikających z zapisów Karty Nauczyciela oraz zadań wychowawczych w godzinach 1415 – 1545 prawdopodobnie w poniedziałek i piątek. Przewidywana liczba uczniów ok. 38 – ze wszystkich miejscowości na terenie Gminy Pakosław. Po zakończeniu zajęć, ok. godz. 1555, rozpoczynać się będzie odwóz uczniów spod Gimnazjum do wszystkich miejscowości na terenie Gminy Pakosław. Przewidywana ilość kilometrów do przejechania jednego dnia wynosi ok. 100. Dokładny harmonogram odwożenia dzieci, ich ilość oraz dokładna ilość kilometrów do przejechania zostanie ustalona przez Wykonawcę razem z przedstawicielem Zamawiającego i dyrektorami szkół, po określeniu harmonogramu tych zajęć. 2) Planuje się organizowanie przez Szkołę Podstawową w Sowach zajęć wychowania – fizycznego na sali sportowej w Pakosławiu – we wszystkie poniedziałki w roku szkolnym, jeżeli pogoda nie pozwoli na prowadzenie zajęć na świeżym powietrzu. Dowóz i odwóz na trasie Sowy – Pakosław – Sowy będzie do wykonania trzy razy w ciągu jednego dnia. Przewidywana ilość kilometrów do przejechania w ramach jednego kursu wynosi ok. 9. Dokładny harmonogram dowozu i odwozu dzieci, ich ilość oraz dokładna ilość kilometrów do przejechania zostanie ustalona z dyrektorem szkoły. Szkoła Podstawowa w Sowach planuje dodatkowo realizację zajęć wychowania – fizycznego na sali sportowej w Pakosławiu – we wszystkie poniedziałki i środy w roku szkolnym, jeżeli pogoda nie pozwoli na prowadzenie zajęć na świeżym powietrzu. Odwóz o godz. 1555 ok. 20 dzieci z sali sportowej w Pakosławiu do miejscowości Sowy, Osiek, Pomocno, Zaorle i Białykał – przewidywana ilość kilometrów do przejechania w ramach jednego kursu wynosi ok. 27. Dokładny harmonogram dowozu i odwozu dzieci, ich ilość oraz dokładna ilość kilometrów do przejechania zostanie ustalona z dyrektorem szkoły. W przypadku realizacji w danym dniu odwozu dzieci z Gimnazjum Gminnego o godz. 1555 możliwe jest połączenie odwozu dzieci z Gimnazjum i dzieci z SP Sowy. 3) W ramach obowiązkowych zajęć z wychowania fizycznego planowane jest dowożenie uczniów ze Szkoły Podstawowej w Chojnie na zajęcia na salę sportową w Pakosławiu. Przewiduje się, że dowozy odbywać się będą w okresie od 1 października 2017 roku do 30 kwietnia 2018 roku, na trasie Chojno – Pakosław – Chojno. Planowany harmonogram dowozów i odwozów: poniedziałek – 2 kursy po 8 km oraz 1 kurs po 12 km, wtorek, środa i czwartek – 2 kursy po 8 km (łącznie przewiduje się 76 km tygodniowo). Dokładny harmonogram dowozu i odwozu dzieci, ich ilość oraz dokładna ilość kilometrów do przejechania zostanie ustalona z dyrektorem szkoły.

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: miesiącach: lub dniach: lub data rozpoczęcia: 2017-09-04 lub zakończenia: 2018-06-22

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Określenie warunków: Za spełnienie warunku Zamawiający uzna posiadanie przez Wykonawcę zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencję na wykonywanie transportu drogowego osób Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna Określenie warunków: Za spełnienie warunku uznane zostanie wykazanie / potwierdzenie, że Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 100.000,00 zł (słownie złotych: sto tysięcy 00/100). Informacje dodatkowe Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia wyżej opisanego warunku udziału w postępowaniu polegać na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Szczegółowe wymagania dotyczące podmiotów zobowiązanych zostały określone w rozdziale IX ust. 1 SIWZ.

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: Za spełnienie warunku Zamawiający uzna: - wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej usługi realizowanej min. 2 autobusami, obejmującej cały rok szkolny, z zakresu transportu drogowego dzieci do szkół, z podaniem ich wartości, dat wykonania i odbiorców, - wykazanie, że Wykonawca dysponuje co najmniej trzema autobusami do przewozu osób. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie Informacje dodatkowe: Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia wyżej opisanego warunku udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Szczegółowe wymagania dotyczące podmiotów zobowiązanych zostały określone w rozdziale IX, ust. 1 SIWZ.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Tak Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu o których mowa w art. 25, ust. 1, pkt 3 ustawy, Zamawiający żąda następujących dokumentów: a) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ, b) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, c) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności, zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ. W przypadku Wykonawcy będącego podmiotem zagranicznym zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie dokumentów jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia: - jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wymienionych w pkt 2 ppkt 1 lit. b składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Termin wystawienia tego dokumentu – nie wcześniej niż 6 miesięcy przez upływem terminu składania ofert, - jeżeli w kraju w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Termin wystawienia tego dokumentu – nie wcześniej niż 6 miesięcy przez upływem terminu składania ofert, - w przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu d) Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, zgodnie z zapisami art. 22a ust. 3 ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 2 ppkt 1 lit. b i c.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 25, ust. 1 pkt 1 ustawy Zamawiający żąda następujących dokumentów: a) aktualna licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób lub zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego zgodnie z ustawą o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1907 z późn. zm.) lub dokument potwierdzający, że Wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. b) wypełniony i podpisany wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane (wg załącznika nr 5 do SIWZ), wraz z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, c) wykaz niezbędnych narzędzi dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania, tj. wykaz niezbędnego do wykonania zamówienia taboru (autobusów) dostępnego Wykonawcy z podaniem ilości miejsc siedzących oraz informacji o podstawie dysponowania wg załącznika nr 10 do SIWZ, d) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) a) wypełniona i podpisana przez Wykonawcę oferta przetargowa (w oryginale) – zgodna z załącznikiem nr 1 do SIWZ, b) oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania lub kopia poświadczona przez notariusza (jeżeli dotyczy).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Nie Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej Nie Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców Przewidywana minimalna liczba wykonawców Maksymalna liczba wykonawców Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: Umowa ramowa będzie zawarta: Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: Informacje dodatkowe: Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: Nie Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: Informacje dodatkowe: W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania: Czas trwania: Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria Kryteria Znaczenie Cena 60,00 Ocena systemu dowozu 30,00 Dyspozycyjność 10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: Wstępny harmonogram postępowania: Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Należy podać informacje na temat etapów dialogu: Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania: Czas trwania: Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: Data: godzina: Termin otwarcia licytacji elektronicznej: Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy winny zostać dokonane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności. 2. Zmiany umowy o zamówienie publiczne dopuszczalne są w granicach unormowania art. 144 ustawy, w niżej wymienionych przypadkach: 1) zmiana stawki podatku VAT, 2) zmiana danych adresowych stron, ich rachunków bankowych bądź zmiana osób wymienionych przez strony do realizacji umowy, 3) zmiana formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej przez Wykonawcę, 4) zmiana podwykonawcy lub podwykonawców na etapie realizacji niniejszej umowy. 5) zmiany tras pojazdów i łącznej dziennej ilości przejechanych kilometrów w wyniku zmiany w planach zajęć lekcyjnych, imprez czy uroczystości szkolnych, czy też zmiany liczby dzieci do dowozu, 6) zmiany podwykonawcy lub podwykonawców na etapie realizacji niniejszej umowy. W tym wypadku, jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy lub podwykonawców dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 3. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Każda zmiana i uzupełnienie umowy, będzie wymagać aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Poza innymi przypadkami określonymi w treści umowy, zmiany umowy będą mogły być wprowadzane w związku z zaistnieniem okoliczności, których wystąpienia Zamawiający i Wykonawca nie przewidywali w chwili zawierania umowy. Wskazane okoliczności nie mogą być wywołane zarówno przez Zamawiającego, jak i Wykonawcę, ani przez nich zawinione i muszą wywoływać ten skutek, iż umowa nie będzie mogła być wykonana wedle pierwotnej treści, w szczególności z uwagi na rażącą stratę grożącą jednemu z nich lub niemożność osiągnięcia celu umowy. Okoliczności te odnosić się mogą w szczególności do wystąpienia nagłych zmian stanu prawnego, gwałtownej dekoniunktury, kryzysów finansowych w skali ponadpaństwowej, konieczności uwzględnienia wpływu ewentualnych prac zamiennych na realizację przedmiotu umowy. Niezależnie od powyższego, Zamawiający dopuszcza możliwość zmian redakcyjnych Umowy oraz zmian będących następstwem zmian danych zarówno jego, jak i Wykonawcy ujawnionych w rejestrach publicznych, a także zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy, w szczególności przyspieszających realizację, obniżających koszt ponoszony przez Zamawiającego na wykonanie, utrzymanie lub użytkowanie przedmiotu umowy bądź zwiększających użyteczność przedmiotu umowy. W takiej sytuacji, wprowadzone zostaną do umowy stosowne zmiany weryfikujące redakcyjne dotychczasowe brzmienie umowy, bądź wskazujące nowe dane wynikające ze zmian w rejestrach publicznych albo też kierując się poszanowaniem wzajemnych interesów, zasadą równości oraz ekwiwalentności świadczeń i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania przedmiotu umowy, określą zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy. Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy dokonywane będą z poszanowaniem obowiązków wynikających z obowiązującego prawa, w tym w szczególności art. 140 ust. 3 ustawy PZP oraz zasad ogólnych rządzących tą ustawą. 4. W przypadku wystąpienia okoliczności o których mowa w niniejszym rozdziale Zamawiającemu przysługuje prawo do zmiany ustaleń zawartej umowy w zakresie, który uzna za uzasadniony. Zmiana dokonana zostanie w formie aneksu do umowy.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 1. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. 2. Jeżeli oferta zawiera informacje, o których mowa w pkt 1, wówczas informacje te muszą być wyodrębnione w formie osobnego pakietu, w celu zachowania przez Zamawiającego tajemnicy. Dokumenty lub pakiet dokumentów musi być wyraźnie oznaczony „Tajemnica przedsiębiorstwa – nie udostępniać”. Niedochowanie należytej staranności poprzez niepodjęcie niezbędnych działań w celu zachowania poufności informacji mających stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa jak również brak wykazania, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, skutkuje jawnością całej oferty.

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2017-08-04, godzina: 10:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > Język polski

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe: