Plan rozwoju miejscowości Pakosław

Celem niniejszego opracowania jest sformułowanie Planu Odnowy Miejscowości Pakosław. Plan odnowy jest kontynuacją Planów Rozwoju Miejscowości Pakosław, przyjętych przez zebrania wiejskie 22 marca 2005 roku oraz 13 października 2008 roku i będzie dokumentem stanowiącym podstawy decyzji podejmowanych przez organy rady sołeckiej i władze Gminy Pakosław, dotyczących przedsięwzięć rozwojowych. Z zapisów poprzednich Planów Rozwoju Miejscowości zrealizowano 6 z 11 zadań. Realizacja pozostałych jest uzależniona od pozyskania przez Gminę Pakosław zewnętrznych środków finansowych. Mają one swoje odzwierciedlenie w nowo przyjętym Planie Odnowy Miejscowości.

Plan jest także dokumentem niezbędnym przy działaniach, które będą wspierane przez środki pomocowe z Unii Europejskiej zwłaszcza w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” oraz działania typu „Leader” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Plan ten ma służyć uporządkowanemu i społecznie akceptowanemu rozwojowi infrastruktury społecznej i technicznej w miejscowości Pakosław.

Załączniki: