Wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości

Podstawa prawna:

Art. 306e ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2012r., poz. 749).

Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek o wydanie zaświadczenia (wniosek powinien zawierać dane składającego wniosek, adres zamieszkania lub siedziby, nr NIP lub PESEL).
  2. W przypadku pełnomocnictwa – oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.

Opłaty:

Opłata skarbowa – ustawa z dnia 16 listopada 2006r o opłacie skarbowej (Dz. U. Z 2012 r poz.1282) w kasie Urzędu Gminy w godz. od 7.00 do 14.00 w poniedziałek od 8.00 do 14.00 lub na rachunek bankowy w BS Jutrosin o /Pakosław – 54 8674 0009 1300 0101 2000 0010.

Za wydanie zaświadczenia - 21 zł.

Termin odpowiedzi:

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 7 dni.

Jednostka odpowiedzialna:

Referat Finansowy

Pakosław  ul. Kolejowa 2

pok. nr 2  tel. 65 5478332 wew. 40

Tryb odwoławczy:

W przypadku odmowy wydania zaświadczenia:

Zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem organu wydającego postanowienie w terminie 7 dni licząc od dnia otrzymania postanowienia.