Wydawanie zaświadczeń o figurowaniu w ewidencji podatników

Podstawa prawna:

Art. 306a - 306c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2012 r., poz. 749).

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie zaświadczenia.

Opłaty:

Za wydanie zaświadczenia – 17 zł.

Nie podlegają opłacie skarbowej zaświadczenia w sprawach:

  1. alimentacyjnych, opieki, kurateli i przysposobienia,
  2. ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego, opieki społecznej, ulg określonych w przepisach szczególnych dla żołnierzy niezawodowych i poborowych odbywających służbę zastępczą oraz ich rodzin a także uprawnień dla osób niepełnosprawnych i osób objętych przepisami o szczególnych uprawnieniach dla kombatantów,
  3. zatrudnienia świadczeń socjalnych i wynagrodzeń za pracę,
  4. nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz zdrowia.

Termin odpowiedzi:

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 7 dni.

Jednostka odpowiedzialna:

Referat Finansów
Pakosław ul.Kolejowa 2, pokój nr 2
Janina Biechowiak  tel. 65 5478332

Tryb odwoławczy:

W przypadku odmowy wydania zaświadczenia:

Zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem organu wydającego postanowienie w terminie 7 dni licząc od dnia otrzymania postanowienia.