Zwolnienie w podatku rolnym gruntów z tytułu utworzenia nowego lub powiększenia istniejącego gospodarstwa rolnego

Podstawa prawna:

Art.12 ustawy z 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz.U.z 2006 r. Nr 136 poz.969 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty:

  • wypełniony wniosek o zwolnienie w podatku rolnym z tytułu utworzenia nowego gospodarstwa rolnego lub z tytułu powiększenia istniejącego gospodarstwa rolnego
  • kopia aktu notarialnego
  • wypełniona deklaracja DR-1 na podatek rolny lub informacja I-NRL w sprawie podatku
  • wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis w rolnictwie

Termin odpowiedzi:

30 dni.

Jednostka odpowiedzialna:

Referat Finansów
Pakosław ul.Kolejowa 2, pokój nr 2
Janina Biechowiak  tel. 65 5478332

Tryb odwoławczy:

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania decyzji