Wybór organizacji, które w 2017 roku realizować będą zadania publiczne.

„Działania z zakresu turystyki i krajoznawstwa”,  „Działania  na  rzecz osób niepełnosprawnych”, „Wspierania i upowszechniania  kultury fizycznej  – zorganizowanie imprez z końmi”, „Działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami”, „Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym” oraz „Działalności na rzecz upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa,  podtrzymywanie tradycji narodowych”.

Załączniki: