Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w Gminie Pakosław - 28.03.2017r.

„Działania na rzecz osób niepełnosprawnych”, „Działania z zakresu turystyki i krajoznawstwa”, „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – zorganizowanie imprez z końmi”, „Działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami”, „Działalności na rzecz upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa,  podtrzymywanie tradycji narodowych” i „Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym”.