Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia Wójta Gminy Pakosław » Zarządzenie Nr 36/2021 z dnia 8 września 2021 r. w sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2021.

Zarządzenie Nr 36/2021 z dnia 8 września 2021 r. w sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2021.


ZARZĄDZENIE NR 0050.36.2021
WÓJTA GMINY PAKOSŁAW
z dnia 08 września 2021r.


w sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2021.

Na podstawie art.15zzm ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.z 2020r.,poz.1842 z późn.zm.) Wójt Gminy Pakosław zarządza, co następuje:

§1.1. Powierzam organizacji pozarządowej – Stowarzyszenie „Wsparcie dla Każdego” w Pakosławiu ul.Kolejowa 2, 63-920 Pakosław, realizację zadania publicznego pn. „Rehabilitacja pocovidowa”,
w ramach Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (dalej Fundusz) w roku 2021,
z zastrzeżeniem § 2.

2. Zadanie publiczne realizuje się w celu przeciwdziałania COVID-19, a jego powierzenie następuje
z pominięciem otwartego konkursu ofert na zadania określone w złożonej przez Stowarzyszenie „Wsparcie dla Każdego” w Pakosławiu ofercie realizacji zadania publicznego.

3. Całkowity planowany koszt realizacji zadania publicznego wynosi 100.000,00 zł, co stanowi 100% udziału środków Funduszu.

4. Termin realizacji oraz ponoszenia wydatków w ramach zadania publicznego ustala się nie dłużej niż do 31 grudnia 2021r.

5. Kontrolę prawidłowości wykonania zadania publicznego przez Stowarzyszenie „Wsparcie dla Każdego” w Pakosławiu, w tym wydatkowania przekazanej dotacji sprawuje Fundusz oraz Wójt Gminy Pakosław poprzez osobę upoważnioną do takiego działania – inspektora Wojciecha Walkowiaka. Kontrola może być przeprowadzona w toku realizacji zadania publicznego oraz po jego zakończeniu, do czasu ustania zobowiązania przez okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym Stowarzyszenie „Wsparcie dla Każdego” w Pakosławiu realizowało zadanie publiczne.

6. Wójt Gminy Pakosław lub pracownicy przez niego upoważnieni mogą dokonać kontroli i oceny realizacji zadania oraz sposobu wykorzystania dotacji w miejscu jego realizacji i w siedzibie oferenta, a w szczególności:
1) stopnia realizacji zadania,
2) efektywności, rzetelności i jakości wykonania zadania,
3) prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania,
4) prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach prawa i w postanowieniach umowy.


7. Podmiot realizujący zadania zobowiązany jest udostępnić, na żądanie Wójta lub pracowników przez niego upoważnionych, wszelkie dokumenty dotyczące realizacji zadania i jego finansowania.


8. Z czynności kontrolnych sporządza się protokół.
9. Na podstawie protokołu z kontroli, w przypadku stwierdzenia niezgodności realizacji zadania
z warunkami umowy, Wójt ma prawo do:
1) żądania od podmiotu natychmiastowego usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości;
2) wstrzymania przekazywania kolejnych transz dotacji lub natychmiastowego rozwiązania umowy i zażądania zwrotu wcześniej przekazanej dotacji.

10. Szczegółowe warunki realizacji zadania publicznego, w tym realizacji, sposób rozliczenia dotacji oraz kontroli wykonania zadania określi umowa zawarta pomiędzy Gminą Pakosław
a Stowarzyszeniem „Wsparcie dla Każdego” w Pakosławiu.

§2. 1. Środki Funduszu przekazywane są na rzecz realizacji zadania publicznego na wniosek Gminy Pakosław, w ramach umowy zawartej z Gminą Pakosław na realizację tego zadania, a jego realizacja możliwa jest pod warunkiem przyznania i przekazania tych środków.

2. Przyznana dotacja przekazana zostanie na rachunek bankowy wskazany przez Stowarzyszenie,
w terminie 14 dni od daty podpisania umowy.
3. Organizacja pozarządowa nie może wykorzystać otrzymanych środków na inny cel niż określony
w umowie.
§3. Udzielona dotacja podlega rozliczeniu finansowemu na formularzu według wzoru wprowadzonego rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r. poz. 2057).

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt
/-/ Piotr SkrzypekInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia Wójta Gminy Pakosław
Kadencja: Aktualna kadencja (2018 - 2023)
Autor informacji: Barbara Konopka
Informację wprowadził: Julia Pieprzyk
Opublikowany dnia: 2021-09-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2021-09-13
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie