Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia Wójta Gminy Pakosław » zarządzenie nr 41/2020 z dnia 29.07.2020r w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

zarządzenie nr 41/2020 z dnia 29.07.2020r w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego


ZARZĄDZENIE NR WG.0050.41.2020
WÓJTA GMINY PAKOSŁAW
z dnia 29 lipca 2020 r.


w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Na podstawie art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
(Dz. U. z 2019 r. poz. 2215) w związku z §10 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli ((Dz. U. poz. 1574 z późn. zm.)

Zarządzam co następuje:

§1

Powołuję Komisję Egzaminacyjną na stopień nauczyciela mianowanego dla:

1. Pani Pauliny Wojciechowskiej – nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej i specjalisty w zakresie oligofrenopedagogiki w Szkole Podstawowej im. Marii Skłodowskiej Curie, w Pakosławiu, ul. Parkowa 15, 63-920 Pakosław

2. Pani Ewy Pruchnik – nauczyciela edukacja wczesnoszkolnej i specjalisty w zakresie terapii pedagogicznej oraz oligofrenopedagogiki w Szkole Podstawowej im. Marii Skłodowskiej Curie, w Pakosławiu, ul. Parkowa 15, 63-920 Pakosław

Na Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej wyznaczam:
Pana Macieja Gniazdowskiego - Przedstawiciela organu prowadzącego szkołę.

Członkowie Komisji Egzaminacyjnej:
1. Przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
Pani Dorota Jagoda,
2. Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej Curie w Pakosławiu
Pani Danuta Pietruszka – Orozco,
3. Eksperci z listy Ministra Edukacji Narodowej:
Pani Iwona Katarzyna Bakalarska
Pani Maria Skrzypczak.
§2

W pracach komisji na wniosek nauczyciela może uczestniczyć przedstawiciel
związków zawodowych.
§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

/-/ Wójt
Piotr Skrzypek
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia Wójta Gminy Pakosław
Kadencja: Aktualna kadencja (2018 - 2023)
Autor informacji: Małgorzata Tatarek
Informację wprowadził: Małgorzata Tatarek
Opublikowany dnia: 2020-07-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2020-07-29
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie