Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia Wójta Gminy Pakosław » Zarządzenie nr 39/2020 z dnia 23.07.2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Zarządzenie nr 39/2020 z dnia 23.07.2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej


ZARZĄDZENIE NR WG.0050.39.2020

WÓJTA GMINY PAKOSŁAW

z dnia 23 lipca 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U.
z 2019 r. poz. 869 z późn. zm) oraz § 7 pkt 2 Uchwały Rady Gminy Pakosław Nr XIII/109/19 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020 zarządzam co następuje:

W uchwale Nr XIII/109/19
Rady Gminy Pakosław z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020 wprowadza
się następujące zmiany:


§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2020 rok ustalone w § 1 uchwały budżetowej na rok
2020 oraz w załączniku Nr 1 do uchwały, o kwotę 27.056,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego
zarządzenia.
2. Dochody o których mowa w ust. 1 obejmują zwiększenie dotacji celowych otrzymanych z budżetu
państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami
w kwocie 27.056,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2020 rok ustalone w § 2 uchwały budżetowej na rok
2020 oraz w załączniku Nr 2 do uchwały, o kwotę 27.056,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego
zarządzenia.
2. Wydatki o których mowa w ust. 1 obejmują zwiększenie wydatków związanych z realizacją zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami w kwocie 27.056,00zł, zgodnie
z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Po wprowadzonych zmianach plan budżetu na 2020 rok wynosi:
᠆ Dochody 26.506.302,80zł
᠆ Wydatki 27.768.213,80zł

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

/-/    Wójt
Piotr Skrzypek


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia Wójta Gminy Pakosław
Kadencja: Aktualna kadencja (2018 - 2023)
Autor informacji: Małgorzata Tatarek
Informację wprowadził: Małgorzata Tatarek
Opublikowany dnia: 2020-07-23
Wprowadzony do BIP dnia: 2020-07-27
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie